Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

I det understående fremskrives det lovmæssige rammesæt du som bruger accepterer, i henhold til din brug af NIOMI-applikationen og webshop.

 

Anmeldelse af krænkede ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder

NIOMI respekterer andre personers rettigheder og forventer, at du gør det samme.

 

NIOMI deler muligvis dine personoplysninger samt øvrige oplysninger i forbindelse med en eventuel overtrædelse af enhver lovgivning med relevante parter og offentlige myndigheder, herunder bl.a. anklagemyndigheden, politiet, kommuner og SKAT, samt tilsvarende myndigheder i andre jurisdiktioner, der har en saglig og særlig interesse i brugen af de oplysninger, der findes/har fandtes på NIOMI, hvis NIOMI er i god tro om, at NIOMI er forpligtet til at udlevere disse data i henhold til gældende lov i den pågældende jurisdiktion. Når du bruger tjenesten, samtykker du til, at du har forstået og accepteret, at dine data kan blive udleveret til disse myndigheder. Du kan læse mere om indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger i NIOMI’s politik om beskyttelse af personoplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

Tjenesten leveres som den er og forefindes, med alle tilhørende fejl og mangler. Hverken NIOMI eller deres stiftere, medarbejdere, ledere, bestyrelse eller agenter (samlet benævnt “NIOMI-parterne”) giver i det omfang, det er tilladt ved lov, nogen form for garanti eller godkendelse hverken udtrykkelig eller underforstået, for så vidt angår:

  • Tjenesten
  • NIOMI-indhold
  • Brugerindhold
  • Sikkerhed i forbindelse med overførsel af oplysninger til NIOMI eller via tjenesten.

NIOMI-parterne fraskriver sig endvidere hermed alle garantier både udtrykkelige og underforståede, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkende natur, adkomst, kutyme, handel, uforstyrret nydelsesret, systemintegration og beskyttelse mod computervirus.

 

 

NIOMI garanterer ikke, at tjenesten vil være fri for fejl eller afbrydelser, at fejl vil blive udbedret, eller at den tjeneste eller server, der stiller tjenesten til rådighed, er fri for skadelige komponenter, herunder, men ikke begrænset til, virus. NIOMI giver ingen garantier om, at oplysningerne (herunder eventuelle anvisninger) på tjenesten er nøjagtige, komplette eller relevante. Du accepterer, at din brug af tjenesten udelukkende sker på din egen risiko. NIOMI garanterer ikke, at din brug af tjenesten er lovlig i bestemte jurisdiktioner, og NIOMI fraskriver sig udtrykkeligt sådanne garantier. Nogle jurisdiktioner begrænser eller tillader ikke fraskrivelse af underforståede garantier eller andre garantier, så ovenstående ansvarsfraskrivelse gælder muligvis ikke for dig, i det omfang du og disse anvendelsesvilkår er underlagt sådanne jurisdiktioners love.

 

 

Med din adgang til eller brug af tjenesten garanterer du, at dine aktiviteter er lovlige i enhver jurisdiktion, hvor du tilgår eller bruger tjenesten.

NIOMI godkender ikke indhold og fraskriver sig specifikt enhver form for ansvar eller garanti i forhold til personer eller enheder for eventuelle tab, skader (både faktiske skader, følgeskader, pønale skader og andre skader), personskade, erstatningsansvar eller andre former for erstatning eller ansvar baseret på eller som følge af indhold på tjenesten.

 

 

NIOMI samt NIOMI-parterne kan ikke holdes ansvarlige overfor for dig og for eventuelle tab eller skader uanset art (herunder, men ikke begrænset til, direkte, indirekte, økonomiske, pønale, særlige, tilfældige tab eller skader eller følgeskader) i direkte eller indirekte relation til: (a) tjenesten, (b) NIOMI-indhold, (c) brugerindhold, (d) din brug af eller manglende adgang til at bruge tjenesten eller tjenestens funktionsmåde, (e) din brug af tjenesten i strid med NIOMI’s vilkår, (f) eventuelle handlinger i forbindelse med en undersøgelse foretaget af NIOMI-partnerne eller politiet samt overordnede myndigheder vedrørende din eller en anden parts brug af tjenesten, (g) eventuelle handlinger foretaget af ejere af ophavsrettigheder eller immaterielle rettigheder, (h) eventuelle fejl eller mangler i tjenestens drift eller (i) eventuelle skader på en brugers computer, mobilenhed eller andet udstyr eller teknologi, herunder, men ikke begrænset til skader som følge af sikkerhedsbrud eller virus, bugs, manipulation, svindel, fejl, mangler, afbrydelser, defekter, forsinkelser i driften eller transmissionen, fejl på computerlinjen eller netværksfejl eller andre tekniske fejl eller fejlfunktioner, herunder, men ikke begrænset til mistet indtjening, mistet goodwill, datatab, driftsstop, nøjagtighed af resultater eller computerfejl eller fejlfunktioner.

 

 

Nogle lande tillader muligvis ikke udelukkelse eller begrænsning af ansvar for indirekte tab, så ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig. NIOMI-parternes maksimale erstatningsansvar i forhold til dig for skader, tab eller handlinger kan under ingen omstændigheder overstige et tusinde dollars (1000,00 USD) i de lande og regioner hvor sådan en maksimal grænse lovligt kan fastsættes.

 

 

Du accepterer, at hvis du bliver påført tab som følge af NIOMI’s handlinger eller undladelser, er disse eventuelle skader, du måtte blive påført, ikke uoprettelige eller tilstrækkelige til at berettige dig til et påbud, som forhindrer brugen af eventuelle websites, tjenester, ejendom, produkter eller andet indhold, som ejes eller kontrolleres af NIOMI-parterne, og du har ingen ret til at forbyde eller begrænse udvikling, produktion, distribution, annoncering, udstilling eller anvendelse af websites og applikationer, ejendom, produkter, tjenester eller andet indhold, som ejes eller kontrolleres af NIOMI-parterne.

 

 

Med din adgang til tjenesten accepterer du, at du frasiger dig rettigheder vedrørende krav, som er ukendte eller ikke forventes på dette tidspunkt, og i forbindelse med en sådan frasigelse, bekræfter du, at du har læst og forstået og hermed giver udtrykkeligt afkald på eventuelle fordele i erstatningsansvarsloven, købeloven, markedsføringsloven, aftaleloven samt lignende beskyttelseslove i et land, en stat eller et territorium.

 

 

NIOMI og NIOMI-partnere er ikke ansvarlige for handlinger, indhold, oplysninger eller data fra tredjeparter. NIOMI og NIOMI-partnere kan ikke gøres ansvarlige uanset krav og skade, kendt eller ukendt, der måtte opstå i forbindelse med et krav, du har mod sådanne tredjeparter.

 

 

NIOMI skal gøre dig opmærksom på, at NIOMI kan udgive nye eller ændre gamle virtuelle features med eller uden gebyr. NIOMI kan administrere, regulere, kontrollere, ændre og fjerne virtuelle features til enhver tid. NIOMI er ikke ansvarlig overfor dig eller en tredjepart, hvis NIOMI benytter sig af sådanne rettigheder.

 

 

Skadesløsholdelse

Du (og enhver tredjepart på hvis vegne du driver en konto eller aktivitet på tjenesten) accepterer, på NIOMI’s anmodning, at skadesløsholde NIOMI’s og NIOMIs-parterne i forbindelse med eventuelle krav, erstatningsansvar, skadeserstatning, tab og udgifter, herunder, uden begrænsning, rimelige advokatsalærer og -omkostninger som følge af eller i forbindelse med, men ikke begrænset til et eller flere af følgende forhold (herunder som følge af dine direkte aktiviteter på tjenesten eller aktiviteter, som udføres på dine vegne): (i) dit indhold eller din adgang til at bruge tjenesten, (ii) din misligholdelse eller påståede misligholdelse af disse anvendelsesvilkår, (iii) din overtrædelse af rettigheder tilhørende tredjepart, herunder, uden begrænsning, immaterielle rettigheder, publicityrettigheder, fortrolighedspligt, ejendomsrettigheder eller privatretlige rettigheder, (iv) din overtrædelse af eventuelle love, regler, bestemmelser, regelsæt, vedtægter, forordninger eller ordrer fra en offentlig eller delvis offentlig myndighed, herunder uden begrænsning alle lovgivningsmæssige, administrative og lovgivende myndigheder, eller (v) enhver vildledende fremstilling fra din side. Du er forpligtet til at deltage i forsvaret af et krav i det omfang, NIOMI kræver det. NIOMI forbeholder sig ret til selv at forsvare og kontrollere et eventuelt forsvar mod erstatningskrav, som fremsættes mod dig, og du ikke ret til at afgøre krav uden NIOMI’s forudgående skriftlige tilladelse.

 

Voldgift

Der gælder følgende for tvister i relation til (1) dine eller NIOMI’s immaterielle rettigheder (f.eks. varemærker, handelsmærker, domænenavne, forretningshemmeligheder, ophavsretslige rettigheder og patenter), (2) overtrædelse af AP-vilkårene eller (3) overtrædelse af bestemmelserne under de grundlæggende vilkår ovenfor (”udeladte tvister): Du accepterer, at alle tvister mellem dig og NIOMI (uanset om tvisten også involverer en tredjepart) vedrørende din relation til NIOMI, herunder, men ikke begrænset til, tvister om NIOMI’s politikker og vilkår, din brug af tjenesten og/eller rettigheder i relation til privatlivets fred og/eller publicityrettigheder, skal afgøres endeligt og bindende ved voldgift i henhold til Danmarks voldgiftsinstituts gældende voldgiftsregler for voldgiftsbehandling af forbrugertvister, og du og NIOMI giver hermed udtrykkeligt afkald på retten til at indbringe tvister for en domstol. Du må kun indbringe krav på vegne af dig selv. Hverken du eller NIOMI har ret til at deltage i kollektive søgsmål eller voldgiftsbehandling af kollektive søgsmål i forbindelse med krav, som er dækket af denne aftale.

 

 

Du accepterer også, at du ikke vil deltage i krav, som indbringes for en privat juridisk rådgiver eller tilsvarende, eller i konsoliderede krav, som involverer en anden persons konto, hvis NIOMI er part i processen. Bestemmelsen om afgørelse af tvister er underlagt dansk voldgiftsret. Med forbehold for eventuelle bestemmelser i gældende lov kan voldgiftsdommeren ikke tilkende skadeserstatning, afhjælpningsmidler eller erstatning, som er i konflikt med disse anvendelsesvilkår.

 

 

Voldgiftsaftalen gælder fortsat efter ophøret af din relation med NIOMI. Du accepterer, at eventuelle krav som følge af eller i forbindelse med din relation med NIOMI skal fremsættes inden et år, efter at kravet er opstået. Herefter forældes retten til at fremsætte kravet, medmindre national lovgivning måtte bestemme andet.

 

Lovvalg og værneting

NIOMI’s vilkår og betingelser er underlagt lovgivningen i Danmark uden hensyntagen til bestemmelserne i international privatret og er specifikt ikke omfattet af FN’s konvention for kontrakter om internationalt salg af varer. I forbindelse med eventuelle sagsanlæg i relation til voldgiftsbestemmelserne i disse anvendelsesvilkår eller udeladte tvister, accepterer du, at du er forpligtet til at indbringe eventuelle tvister, du måtte have med NIOMI, for en dansk voldgiftsret.

 

 

Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse anvendelsesvilkår kendes ulovlige eller ugyldige af en voldgiftsret eller ikke kan håndhæves uanset grund, har dette ikke nogen betydning for gyldigheden eller håndhævelsen af de øvrige bestemmelser. Såfremt NIOMI undlader at gøre krav på en rettighed eller håndhæve en eller flere bestemmelser i disse anvendelsesvilkår, er dette ikke udtryk for NIOMI’s generelle afkald på en sådan bestemmelse eller rettighed. Intet afkald på en eller flere betingelser eller vilkår i disse anvendelsesvilkår udgør et generelt afkald på sådanne betingelser eller vilkår. Bestemmelsen om afgørelse af tvister gælder fortsat efter ophøret af dine transaktioner/brug af tjenesten.

 

 

Territoriale begrænsninger

De oplysninger, der stilles til rådighed på tjenesten, er ikke beregnet til at blive distribueret til eller brugt af personer eller enheder i jurisdiktioner eller lande, hvor en sådan distribution eller brug er i strid med gældende love eller bestemmelser, eller hvor der stilles krav om, at NIOMI skal registreres i en sådan jurisdiktion eller et sådant land. NIOMI forbeholder sig ret til at begrænse tilgængeligheden af tjenesten eller dele heraf for bestemte personer, geografiske områder eller jurisdiktioner, til enhver tid og efter eget skøn, og til at begrænse mængden af indhold, programmer, produkter, tjenester eller andre funktioner, som NIOMI leverer.

 

 

Software i relation til tjenesten, eller som stilles til rådighed via tjenesten, er muligvis omfattet af danske eksportrestriktioner. Det er derfor ikke tilladt at downloade, eksportere eller geneksportere software fra tjenesten til et andet land, eller til en indbygger eller bosiddende i et andet land, som er omfattet af internationale embargo regler og sanktioner. Når du downloader softwaren i relation til tjenesten, garanterer du, at du ikke befinder dig, er under kontrol af eller er statsborger eller bosiddende i et land, som optræder på internationale embargo lister.